70 10 10 75

VEU-godtgørelse

Beskæftigede (lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende samt folk i flexjob eller jobrotation) i AMU målgruppen kan, såfremt de har et løntab, søge VEU-godtgørelse, mens de deltager på AMU.

Selvforsørgere kan ikke få tilkendt VEU-godtgørelse, ej heller mulighed for at søge om kørsel og tilskud til indkvartering. 

VEU-godtgørelsen skal søges senest fire uger efter uddannelsens afslutning.
Satsen svarer til 80 % af dagpengesatsen (679,- kr. pr. dag i 2017), hvis undervisningen følges på heltid. Beløbet nedsættes forholdsvis ved deltidsundervisning.
Godtgørelsen gælder ikke for uddannelser udbudt som fjernundervisning.

Søg VEU-godtgørelse
Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse. Og virksomheden kan kun søge digitalt via EfterUddannelse.dk.

Har du en videregående uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, kan du søge SVU- og VEU-godtgørelse. 

Det er til enhver tid den pågældende A-kasse (for forsikrede) eller den pågældende uddannelsesinstitution (for ikke-forsikrede), der afgør, om den enkelte er berettiget til godtgørelse.

Man skal som nyansat enten have været i beskæftigelse i mindst 14 dage forud for uddannelsens påbegyndelse, eller der skal være tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn. Det vil således ikke være muligt at påbegynde en ansættelse med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse og uden løn i kursusperioden. 
 
VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Der kan opnås VEU-godtgørelse og befordringstilskud til uddannelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan du opnå VEU-godtgørelse og befordringstilskud til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser: Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere, EUD+, kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk samt uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Der kan efter den nye bekendtgørelse ikke opnås VEU-godtgørelse og befordringstilskud ved deltagelse i den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår, med mindre der er tale om en multiplanuddannelse.

Læs mere om VEU-godtgørelse 

Læs mere om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på: www.veug.dk

VEU-center | © 2017 Facebook Linkedin